فاصله زمانی رویداد (1)

روز اول (پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده: دکتر احمد عامری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر مریم ایزدی (پاتولوژیست)، دکتر نادره بهتاش (انکولوژیست زنان)، دکتر مریم رحمانی (رادیولوژی)، دکتر آیناز صورتی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر ابراهیم عصمتی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر میترا محیط (انکولوژیست زنان)