فاصله زمانی رویداد (1)

روز چهارم (جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹)
-
گردانندگان: دکتر فاطمه همایی (کلینیکال انکولوژیست) و دکتر ناهید نفیسی (جراح و فلوشیپ جراحی پستان)