فاصله زمانی رویداد (1)

روز سوم (پنج‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده: دکتر علیرضا عموحیدری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: خانم دکتر حمیرا حاج احمدیان کلینیکال انکولوژیست، آقای دکتر پوریا عادلی کلینیکال انکولوژیست، آقای دکتر محمد رضا خسروی هماتولوژی انکولوژیست، خانم دکتر شمیلا رضوی جراح، خانم دکتر میترا حیدرپور پاتولوژیست، دکتر آتوسا ادیبی رادیولوژیست