دکتر جین بوریس

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر جان ورمورکن

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر جورج کواچ

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر بوتانیا داباجا

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر رولف استال

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر دیرک آرنولد

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر احمد عامری

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر آلبرتو بوسی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر اومش ماهانتشتی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر علی باقری

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر بریجیتا بایومرت

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر مهدی عقیلی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر کاظم انوری

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر سیاوش عطرچیان

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر ابوالقاسم دانشور

رزرومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر فاطمه همائی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر علی جعفریان

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر حمیدرضا میرزائی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر حمیدرضا نمازی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر اسماعیل پارسایی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر فراز کلانتری

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر اوگور سِلِک

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر احمد اوادا

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

دکتر ناهید نفیسی

رزومه سخنران را از اینجا دریافت کنید.

محل برگزاری

آنلاین

ایمیل

cong2019.isro.org.ir

تلفن

02166567619