دسترسی به ویدئو سخنرانان

روز اول چهارشنبه 28 آذر ماه 1397 - سالن اصلی

روزدوم پنجشنبه 29 آذر ماه 1397 - سالن اصلی