جلسه هماهنگی با شرکت های های دارویی و تجهیزاتی در خصوص هماهنگی و اسپانسری کنگره در روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397

با حضور نمایندگان محترم شرکت ها و دکتر محمدرضا قوام نصیری ( رئیس انجمن ) ، دکتر حسین فودازی(دبیر انجمن )،دکتر پیام آزاده (دبیر علمی کنگره)،دکتر پدرام فدوی .(دبیر اجرایی کنگره ) در محل  هتل المپیک برگزار گردید .